Vilkår og betingelser

Gældende fra 5. august 2018

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder, såfremt ikke andet er aftalt mellem TadahhGrafik og kunde.

1. Tilbud og ordrebekræftelse
Afgivne tilbud gælder i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbud/aftale. Mundtlige aftaler er lige så gyldige som skriftlige, såfremt en skriftlig korrespondance indledes umiddelbart efter indgåelsen af aftalen. Korrespondancen betragtes som at ordren er bekræftet.

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid eksklusive moms.

2. Annullering af ordre
Hvis der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder TadahhGrafik sig ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger/tidsforbrug vedrørende ordren. TadahhGrafik kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med TadahhGrafik.

3. Leveringsbetingelser
TadahhGrafik bestræber sig altid på at levere til aftalte tid. Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men uden forbindende for TadahhGrafik, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig og ubegrundet.

4. Fakturering og betaling
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt gebyr og kompensationsbeløb. TadahhGrafik forbeholder sig ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

5. Ejendomsret
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos TadaahGrafik, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejde, oprettelse af domæne, layout, billedredigering, illustrationer, wordpresstemaer og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logoer, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er TadahhGrafiks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6. Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende TadaahGrafiks leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.